Służebność Przesyłu

Szanowni Państwo!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym uzyskania odszkodowania przez właścicieli gruntów , przez które biegną urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. nasza Korporacja podjęła się zadania pomocy właścicielom gruntów w uzyskaniu takiego odszkodowania jak również pomocy w doprowadzeniu do zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, który zgodnie z wolą właściciela gruntu winien dokonać na jego rzecz zapłaty za używanie tych gruntów.

Wiele urządzeń przesyłowych wybudowanych na prywatnych gruntach ma nieuregulowany stan prawny. Sytuacja taka doprowadziła w wielu przypadkach do konfliktów między właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami przesyłowymi, które nierzadko swój finał znajdowały przed sądem. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów powstała szansa, aby dotychczasową praktykę w tym przedmiocie zmienić, a stan prawny uzdrowić .

Służebność przesyłu jest służebnością pozwalająca na umożliwienie prawnego uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na której posadowione są przykładowo słupy niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia, przez które przechodzą napowietrzne linie energetyczne, sieci wodociągowe, gazowe oraz inne urządzenia – wybudowane i eksploatowane przez przedsiębiorstwa przesyłowe (np. wodociągowe, energetyczne).

Zgodnie z zamiarem ustawodawcy przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń (art. 3051 kodeksu cywilnego).

Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń lub który zamierza takie urządzenia dopiero wybudować.

W rzeczywistości zdarzą się często, że jest to cała sieć urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych. Ustanowienie następuje na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 245 § 2 kodeksu cywilnego tylko oświadczenie właściciela nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych

Nie jest możliwe jednak ustawienia służebności w drodze jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przesyłowy nie wyraża na takie oświadczenie właściciela zgody gdyż wiąże się to z wypłatą ekwiwalentu w wysokości kilkudziesięciu a nawet kilkuset tysięcy złotych dla właściciela nieruchomości a przedsiębiorcy przesyłowi ograniczają się do propozycji zapłaty ekwiwalentu na poziomie kilkuset złotych.

W związku z tym iż w praktyce rzadko zdarza się, by w właściciele obciążonej nieruchomości zgadzali się na ustanowienie służebności przesyłu bez jakiegokolwiek ekwiwalentu lub zadowolili się kilkuset złotową jałmużną , konieczne stało się z ich strony skorzystanie z fachowej usługi, w ramach której specjaliści wysokiej klasy zajmą się ich sprawami doprowadzając je do zadowalającego finansowego efektu , którym ma być należne właścicielom gruntów wynagrodzenie za dotychczasowe, bezumowne korzystanie z ich gruntów jak również dalszy , stały miesięczny dochód za korzystanie z tych gruntów po ustanowieniu służebności przesyłu.

Taką właśnie kompleksową usługę oferuje nasza Korporacja wszystkim, którzy zechcą odzyskać należne im pieniądze od przedsiębiorcy przesyłowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.